Pożyczki krótkoterminowe - zasady i informacje

Konsekwencje braku płatności 
Pożyczkę bierzesz wtedy, kiedy niezwłocznie potrzebujesz pieniędzy na coś, co jest ci niezbędne – taka jest zasada. Należy zawsze mieć w głowie plan, który zmierza do uregulowania długu w odpowiednim terminie. Jednakże może zdarzyć się tak, że pomimo, że już nie spłacasz długu w terminie, Twoja sytuacja finansowa pogorszyła się ponownie na tyle, że nie jesteś w stanie spłacać długu wcale. Poniżej przedstawiam scenariusze, które mogą być możliwe w takiej sytuacji. 

Obowiązek informacyjny 
Przede wszystkim ważnym jest, aby nie kryć się przed swoim pożyczkodawcą ze swoimi problemami. Dłużnik niewypłacalny to problem również dla firmy, która Ci pożyczki udzieliła – musi się ona liczyć z faktem, że nie otrzyma w całości ustalonej umową sumy. W pierwszej kolejności należy spróbować porozumienia i ustalenia racjonalnego sposobu spłaty długu. Zazwyczaj w treści umów pożyczkowych przewidywany jest obowiązek niezwłocznego poinformowania pożyczkodawcy o swojej sytuacji finansowej w przypadku jej pogorszenia. W tym celu należy również przedstawić odpowiednie dokumenty, które będą uwiarygodniał Twoją wersję wydarzeń. Ta dokumentacja może być niezbędna do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy, oraz pozwoli ustalić plan dalszego działania w celu spłaty zadłużenia. Może też zdarzyć się tak, że przedstawiciel pożyczkodawcy będzie chciał spotkać się z Tobą osobiście, aby bezpośrednio w rozmowie zapoznać się z Twoimi wyjaśnieniami, i dowiedzieć się, jaki jest powód nie spłacenia raty pożyczki (lub jej całości) w terminie. Należy składać rzetelne wyjaśnienia, gdyż ich brak może spowodować wszczęcie procedury zmierzającej do wyegzekwowania należności, o czym dalej. Zazwyczaj taki proces prowadzi do odroczenia terminu spłacenia pożyczki, i rozłożenia jej na mniejsze, dogodniejsze do spłaty raty. Jeżeli będziesz korzystać z oferty firm, które zostały przedstawione w tym serwisie, możesz mieć pewność, że opisane wyżej kroki zostaną podjęte – są to podmioty prowadzące działalność od wielu lat, i zasłużenie obdarzone opinią rzetelnych i uczciwych pożyczkodawców. 

Prawa pożyczkodawcy – wypowiedzenie umowy pożyczki 
Może zdarzyć się tak, że pożyczkodawca, mimo przeanalizowania Twojej sytuacji finansowej, nie będzie w stanie znaleźć konstruktywnego rozwiązania Twoich problemów. Będzie mu wtedy przysługiwać prawo wypowiedzenia umowy w całości lub też w części. Po upływie okresu wypowiedzenia pożyczkobiorca – Ty - będziesz zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanej pożyczki, wraz z odsetkami za okres z niej korzystania, o ile w umowie nie zostało to uregulowane inaczej. Podsumowując - instytucja finansowa może wypowiedzieć konsumentowi umowę kredytu, ma to charakter jednostronny i jest uprawnieniem dla jednej ze stron umowy do jej rozwiązania przez złożenia odpowiedniego oświadczenia woli drugiej stronie umowy. Strony muszą warunki wypowiedzenia określić w umowie kredytu konsumenckiego, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 19 ustawy o kredycie konsumenckim. 

Dalsze konsekwencje 
Jeżeli mimo upłynięcia okresu wypowiedzenia dług nadal nie został w całości spłacony, pożyczkodawcy przysługuje prawo dochodzenia swej należności na drodze sądowej. Tego rodzaju sprawy procesowane są zazwyczaj w trybie nakazowym. Oznacza to, że jedna strona składa pozew o uznanie jej należności, a jeżeli złożona dokumentacja nie pozostawia wątpliwości co do praw wierzyciela, bez przeprowadzania rozprawy zapada wyrok orzekający na korzyść wierzyciela. Wyrok zostaje doręczony dłużnikowi. Jeżeli mimo uprawomocnienia się wyroku nie zostanie on przez dłużnika zrealizowany, wierzyciel może wszcząć procedurę windykacyjną. Może być ona prowadzona przez organy państwowe lub też przez prywatne firmy windykacyjne. Te zazwyczaj skupują całe pakiety długów po cenie odpowiadającej jakiemuś procentowi długu, aby później czerpać korzyść z odzyskiwania – teraz już swojej – wierzytelności. 

Przedawnienie roszczenia instytucji finansowej o zapłatę należności 
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie reguluje terminów przedawnienia roszczeń dla kredytów konsumenckich. Regulacji należy szukać w w przepisach Kodeksu cywilnego odnoszących się do poszczególnych rodzajów umów np. sprzedaży, pożyczki, kredytu bankowego. Zasadę zawiera art. 118 Kodeksu cywilnego. Instytucja finansowa udziela kredytów konsumenckich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a część roszczeń (np. o odsetki) ma charakter okresowy, więc termin przedawnienia będzie wynosił trzy lata. Terminy będą miały zastosowanie np. do umowy pożyczki, bo w przepisach jej dotyczących nie ma odmiennych regulacji. Nie zawsze upływ terminu decyduje o tym, że dojdzie do przedawnienia. Mogło bowiem dojść do przerwania biegu przedawnienia, gdy np. zalegając z płatnościami porozumiemy się z bankiem o rozłożenie ich na raty, albo zmianę terminu płatności. Nie kwestionujemy wtedy, że nasz dług istnieje, a wręcz uznajemy, że jesteśmy zadłużeni. Wtedy termin przedawnienia roszczenia zaczyna biec od początku. Tak samo będzie, gdy zgodzimy się na ustanowienie kolejnego zabezpieczenia naszych spłat, np. za pomocą danego bankowi weksla. Dotyczy to zarówno umó zawartych przed, jak i po 2011 roku. 

Koszty finansowe opóźnienia 
W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności (o ile termin płatności nie został przedłużony po dokonaniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie pożyczki ) pożyczkobiorca może ponosić opłatę za nieterminową płatę w ustalonym umową % wysokości kwoty pożyczki (zazwyczaj około 0,5 %) za każdy dzień opóźnienia oraz koszty czynności windykacyjnych. Suma tych kosztów nie powinna przekroczyć kapitału pożyczki. 

Potencjalny wpływ na ocenę zdolności kredytowej 
Opóźniona płatność wpływa na historię kredytową, a negatywna historia ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i prowadzenie działalności gospodarczej. Utrudnia również korzystanie z usług finansowych, telekomunikacyjnych czy multimedialnych.